Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

@jaroslavlachky

Obsah VOP

I.          Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

II.         Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy           

III         Členstvo

IV         Cena produktov a platba

V.         Dodacie podmienky

VI.        Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom

VII.       Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

VIII.      Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

iX.        Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

X.         Zodpovednosť za obsah webu

XI.        Ochrana osobných údajov

XII.       Záverečné ustanovenia

I.             Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou "VOP") platia pre nákup cez webové rozhranie www.jaroslavlachky.sk
   
 • 2. Nákup produktov prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. II. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho i Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s užívaním internetových stránok www.jaroslavlachky.sk súvisí.
   
 • 3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte pred tým, než produkt kúpite. Prosím, prečítajte si VOP starostlivo a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte ma ešte pred objednaním produktu. Kontakty nájdete v čl. I. VOP. Tým, že vyplníte pri kúpe formulár a kliknete na tlačidlo "Odoslať", mi totiž dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takýmto priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem.
   
 • 4. Tovar – produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom webovej stránky www.jaroslavlachky.sk. Sem patria online vzdelávacie produkty, e-knihy, tlačené knihy, online kurzy, členstvo a webináre. Všetky produkty a služby na stránke www.jaroslavlachky.sk podliehajú ochrane autorského práva a akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu autora je výslovne zakázané.
   
 • 5. PREDÁVAJÚCI. Predávajúcim je: Jaroslav Lachký, IČO: 47 359 447, DIČ: 108 578 6746, s miestom podnikania: Medňanská 517/11, 019 01 Ilava. Zapísaný: Okresný úrad Trenčín, číslo živnostenského registra: 330-20916.
   
 • Kontaktné informácie:

         email: jaro@jaroslavlachky.sk

         tel.: +421 949 688 122

 • 6. KUPUJÚCI. Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.jaroslavlachky.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim Kúpnu zmluvu, a tým kúpi niektorý z produktov. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba - SZČO alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.
   
 • 7. SPOTREBITEĽ. Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem mať zato, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ.
   
 • 8. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA. Je to Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, neužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne pre ochranu spotrebiteľa.
   
 • 9. ZMLUVA UZAVRETÁ dištančným SPÔSOBOM. Je to taká Kúpna zmluva, ktorá je uzavretá prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tj. je uzavretá, bez toho aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíši sa od bežnej sadzby účtované vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
   
 • 10. ROZHODNÉ PRÁVNE PREDPISY. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené týmito podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (č. 102/2014) v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené týmito podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.
 •  
 • 11. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

II. Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 

 • 1. Kupujúci objednáva vybraný tovar vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Elektronický predajný formulár vždy obsahuje údaje o zákazníkovi, objednávanom produkte či službe, cene, vrátane všetkých poplatkov a daní, spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnutej služby.
 • 2. Odoslaná objednávka je záväzná, kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru. Predávajúci je zbavený povinnosti dodať tovar v prípade, že sa vypredajú zásoby daného tovaru, o čom bude kupujúci (zákazník) informovaný. V takomto prípade nevznikajú kupujúcemu žiadne záväzky voči predávajúcemu a kupujúci nie je povinný uhradiť cenu objednaného tovaru. 
   
 • 3. OPIS PRODUKTOV. Na webovom rozhraní je uvedený podrobný opis ponúkaných produktov vrátane uvedenia toho, čo obsahujú, komu sú určené, čo Kupujúcemu môžu priniesť a v akom formáte je poskytované, prípadne, či sú pre ich efektívne používanie a absolvovaní nutné ešte nejaké ďalšie podmienky. Je tu aj podrobný opis bonusov, ktoré sú k jednotlivým produktom poskytnuté. Všetky prezentácie aj obrázky uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie som povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadom týchto produktov. Ustanovenie § 1732 ods. 2. NOZ sa neuplatňuje.
   
 • 4. V prípade, že tovar je ponúkaný v predpredaji za zvýhodnenú cenu, predávajúci doručí kupujúcemu zakúpený tovar až po uplynutí ním stanoveného termínu, ale maximálne do 60 dní od odoslania objednávky.
 •  
 • 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.jaroslavlachky.sk a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

III. Členstvo

 

 • 1. Na stránke jaroslavlachky.sk ponúkame zákazníkovi tiež možnosť zakúpiť si prémium členstvo na mesačnej alebo ročnej báze (prípadne inak, napr. s celoživotným alebo dvojročným prístupom, ak je tak v objednávke uvedené)- v ktorom získava prístup k súkromným materiálom (blogy, webináre, eknihy, videá, či rôzne ďalšie bonusy). 
 • 2. V prípade objednávky mesačného členstva musí kupujúci súhlasiť s automatickým strhávaním platieb, pričom platbou kartu autorizuje a pokým kupujúci nepožiada o zrušenie členstva, automaticky sa členstvo pravidelne obnovuje a kupujúci oprávňuje jaroslavlachky.sk na účtovanie členského poplatku za ďalší fakturačný cyklus podľa zvoleného spôsobu platby. Po úspešnom uhradení objednávky kupujúci vždy získava prístup do daného členstva na 30 dní.
 • 3. Niektoré členstvá sa tiež môžu začať ponúknutou skúšobnou verziou. Trvanie skúšobnej verzie členstva je určené predávajúcim a je jasne udané počas registrácie a umožňuje vyskúšať si členstvo za zvýhodnených podmienok, prípadne Zdarma, ak je tak uvedené. Podmienky skúšobnej verzie www.jaroslavlachky.sk/premium/ určujeme na základe vlastného uváženia.
 • 4. Na konci skúšobného obdobia, aj pri mesačnom členstve bude kupujúcemu vždy v predstihu 7 dní odoslaná zálohová faktúra s oznámením o strhnutí platby aj o možnosti zrušenia členstva a ak kupujúci svoje členstvo nezruší, bude mu účtovaný členský poplatok, ktorý mu bude strhnutý automaticky z karty, ktorú pri objednávke autorizoval.
 • 5. Ak platba za členstvo nie je úspešne zaúčtovaná z dôvodu vypršania platnosti, nedostatku finančných prostriedkov alebo inak, členstvo bude klientovi (kupujúcemu) zrušené, resp. pozastavené do vykonania náhradného spôsobu úhrady.
 • 6. V prípade objednávky ročného členstva získava kupujúci prístup do vybraného členstva na 365 dní od uhradenia platby. Kupujúci pred vypršaním jedného roka taktiež obdrží zálohovú faktúru a výzvu k úhrade členstva na ďalšie obdobie a je na ňom, či členstvo predĺži alebo nie. Neuhradením členstva sa faktúra automaticky stornuje a prístup do členskej zóny sa zruší, respektíve pozastaví. 
 •  
 • 7. Zrušenie členstva: Svoje členstvo na stránke www.jaroslavlachky.sk/premium/ môže kupujúci kedykoľvek zrušiť a do konca predplateného fakturačného obdobia bude mať kupujúci aj naďalej prístup k službám v premium členskej zóne. Členstvo môže kupujúci kedykoľvek zrušiť jednoducho neuhradením nasledovnej faktúry, prípadne zrušením automatického strhávania platby podľa tohoto postupu alebo môže kontaktovať predávajúceho na podpora@jaroslavlachky.sk a o zrušenie členstva požiadať takto. Všetky platby za členstvá sú nevratné a Jaroslav Lachký neposkytuje vrátenie finančných prostriedkov ani kredity za žiadne obdobia členstva.

IV.          Cena produktov a platba

 

 • 1. V predajnom formulári a na stránkach predávajúceho nájdete konečnú cenu poskytovaných tovarov. Predávajúci nie je platca DPH, cena je preto konečná.  
 •  
 • 2. U vybraných produktov predávajúceho (tlačené knihy) je zákazník spoločne s cenou povinný zaplatiť aj náklady spojené s jeho balením a dodaním. Cena za balenie a dodanie je vždy uvedená na predajnom formulári, ak ju predávajúci účtuje kupujúcemu. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru hradí zákazník bezhotovostne a na účet zvolený v predajnom formulári.
 •  
 • 3. Ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.
 •  
 • 4.Spôsob platby: Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímaním platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.
 •  
 • 5. Možnosti platieb:
 •       a) Bankovým prevodom: Platba bankovým prevodom je bežný spôsob úhrady. V emaili dostanete po objednávke platobné údaje a môžete ich uhradiť akokoľvek chcete (v banke, cez internetbanking, či inak). Bežný bankový prevod trvá 1 až 3 pracovné dni a tak bude Vaša objednávka uhradená až neskôr.

               b) Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

               c) Rýchlym bankovým prevodom: Slovenská sporiteľňa, Fio banka, UniCredit Bank, VÚB banka, ČSOB a ďalší.

 •       d) Platba Bitcoinom: Platba pomocou najznámejšej kryptomeny Bitcoin! Po ukončení objednávky budete presmerovaný na platobnú bránu BitcoinPay a Vašu platbu uhradíte pomocou bitcoinu.

 

 •  
 • 6. Forma platby:
  • a) Jednorazová platba: Kupujúci uhradí sumu jednorazovým poplatkom ako je to uvedené pri objednávke
  • b) Platba na splátky: Platba na splátky je možná len v prípade na to určeného produktu a musí tak byť uvedená v objednávkovom formulári.
  • c) Opakovaná platba: Niektoré členstvá sú predajné formou opakovaných automatických platieb, pričom sa platba kupujúcemu strháva mesačne, ročne (prípadne inak, ak je vopred dohodnuté). O takomto spôsobe platby je kupujúci oboznámený pri popise produktu rovnako aj v objednávkovom formulári a svoj súhlas vždy potvrdzuje potvrdením "checkboxu" pred odoslaním objednávky. (Viac o opakovaných platbách tu: https://jaroslavlachky.sk/opakovane-platby/)
    
 • 7. Splatnosť: kúpna cena je splatná do 7 dní od uzatvorenia zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), pokiaľ nie je uvedené inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu za tovar je splnená okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 •  
 • 8. Storno: Ak kupujúci neuhradí objednávku, respektíve zálohovú faktúru za daný produkt, službu, tovar, členstvo, objednávka aj faktúra budú automaticky stornované. V prípade, že sa jedná o zálohovú faktúru za predĺženie členstva, pri jej neuhradení a stornovaní dôjde k pozastaveniu alebo zrušeniu členstva.
   
 • 9. Bonusy: Všetky bonusy, vrátane prístupu do členskej zóny, na ktoré má kupujúci nárok, budú sprístupnené spolu s tovarom alebo odoslané na emailovú adresu kupujúceho po uhradení objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

V.           Dodacie podmienky

 

 • 1. Spôsob dodania a dodacia lehota tlačenej knihy: Objednané knihy predávajúci dodáva a doručuje podľa ich veľkosti a hmotnosti obchodným balíkom spočnosťou Zásielkovňa (Packeta) podľa aktuálneho cenníka, a to v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-7 pracovných dní od obdržania platby. Miesto dodania určuje kupujúci na základe predajného formulára, pričom má na výber voľbu výdajného miesta, alebo doručenia priamo na zadanú adresu. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na adresu uvedenú v predajnom formulári. 
  • - V niektorých osobitých prípadoch, ake je tak uvedené v objednávke, môže byť ako dopravca zvolená iná firma, ako napr. GLS kuríer, či Slovenská pošta. 
 • 2. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, som povinný Vám produkty dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.
   
 • 3. Spôsob dodania digitálneho obsahu (e-knihy, webináre, členstvá a on-line kurzy): E-knihy dodávam vo formáte pdf, prípadne inom formáte (EPUB a MOBI), ak je daný formát uvedený v popise tovaru aj pri vypĺňaní predajného formulára na webovej stránke. Digitálny obsah bude dodaný po zaplatení kúpnej ceny na e-mail ako príloha e-mailovej správy alebo zaslaním odkazu, na ktorom je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť.
 •  
 • Pri kúpe členstva, webináru alebo on-line kurzu Vám po uhradení ceny bude vytvorený užívateľský účet na webovom rozhraní a budú vygenerované a na elektronickú adresu uvedenú v objednávke zaslané prístupové údaje k Vášmu používateľskému účtu (podmienky používania sú uvedené v čl. VI týchto VOP). Ak ste účet v členskej zóne mali vytvorený už pred objednávkou, budete emailom informovaný o tom, že Vám Vaše prihlasovacie údaje ostali rovnaké a tiež, že Vám bol sprístupnený nový zakúpený obsah. Spolu s kúpou produktu, ktorý zahŕňa prístup aj do diskusného fóra na stránke www.jaroslavlachky.sk sú Vaše prihlasovacie údaje platné aj pre diskusné fórum a pred kúpou pri odsúhlasení týchto obchodných podmienok dávate súhlas aj s tým, že ste čítali podmienky pouźívania diskusného fóra (podmienky používania sú uvedené v čl. VI, bod 5 týchto VOP)
 • V prípade, že je pre všetkých prihlásených kurz otváraný v rovnaký deň, obdržíte po zaplatení prístupové údaje vo vopred ohlásený deň. Po prihlásení s využitím prístupových údajov Vám bude digitálny obsah (on-line kurz) dodaný sprístupnením členskej sekcie. Ak je to vzhľadom na nadväznosť obsahu efektívne, budú Vám jednotlivé lekcie sprístupňované postupne, podľa harmonogramu uvedeného na "nástenke" členské sekcie on-line kurzu.
   
 • 4. Dodacia lehota pre e-knihy, webináre, členstvo a on-line kurz: digitálny obsah bude dodaný/sprístupnený do 3 pracovných dní po tom, kedy bude platba pripísaná na môj bankový účet. Zvyčajne je obsah odoslaný automaticky a ihneď po pripísaní platby na náš účet, no musíme počítať aj s prípadným výpadkom systému alebo s iným prípadným  technickým problémom.
   
 • 5. Po dodaní tovaru, si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu. Ak zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte ma prosím, aby sme mohli vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
   
 • 6. Digitálny obsah k plnej funkčnosti vyžaduje, aby ste mali k dispozícii hardvérové ​​a softvérové ​​vybavenie, umožňujúce najmä otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf, prípadne iné elektronické čítačky vhodné na daný typ súboru (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI.  Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom a ochrana autorských práv

 

 • 1. Digitálny obsah zasielame iba Vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové ​​a softvérové ​​vybavenie, umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte .doc a pdf (prípadne iné, ak si zakúpite formáty EPUB, či MOBI). K prehraniu obsahu v on-line kurze v členskej sekcii, je nutné sa prihlásiť do Vášho používateľského účtu zadaním prístupových údajov. Obsah prehráte s pomocou internetového prehliadača podporujúci audio prehrávanie. Softvér musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre on-line prehrávanie obsahu je nevyhnutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby Váš hardvér umožňoval zvukový výstup. Nezodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti alebo pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov servera. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 •  
 • 2. Produkty sú vytvorené s využitím mojich vedomostí, skúseností a rokov praxe. Ide o návody a odporúčania a záleží len na Vás, ako ich v praxi použijete. Produkty nenahrádzajú osobnú konzultáciu ani náhradu zdravotnej starostlivosti.
   
 • 3. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitia ďalším osobám. Porušenie autorských práv je postihnuteľné nielen podľa autorského zákona, ale môže ísť aj o trestný čin.
   
 • 4. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET. Po zakúpení on-line kurzu alebo plateného členstva obdržíte po úhrade ceny prístupové údaje k prihláseniu do vášho používateľského účtu, tak ako je uvedené v časti o dodacích podmienkach (čl. V. VOP). Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožniť ich použitie tretím osobám. Ako Kupujúci sa tiež zaväzujete udržiavať Vaše údaje uvedené v užívateľskom účte aktuálne a pravdivé. V prípade závažného porušenia Vašich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týchto VOP som oprávnený Vám užívateľský účet zneprístupniť či zrušiť. Rovnako tak v prípade porušenia Vašich povinností ochrany autorských práv.
 •  
 • 5. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA DISKUSNÉHO FÓRA. Pri zakúpení prístupu do členskej zóny aj s diskusným fórom, Vám bude udelený prístup do danej členskej zóny aj diskusného fóra. Ak si produkt na stránke www.jaroslavlachky.sk kupujete spolu s prístupom do diskusného fóra, ako je to pri všetkých prémium členstvách, a online Ekurzoch, súhlasíte aj s tým, že ste podmienky používania diskusného fóra a slušného správania čítali, ste s nimi oboznámený a budete ich dodržiavať. Celé podmienky používania diskusného fóra nájdete TU.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 • 1. Kupujúci má právo zo zákona odstúpiť od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom, za kúpu tovaru, bez udania dôvodu v lehote do 14 dní. Lehota pre odstúpenie začína bežať nasledujúci deň po doručení tovaru.
   
 • 2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy elektronickou formou na email: podpora@jaroslavlachky.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje. Ďalej priloží kópiu faktúry / daňového dokladu a uvedie dátum nákupu. Kupujúcemu budú zaslané finančné prostriedky bezhotovostným prevodom na účet s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
   
 • 3. V prípade tlačených kníh a iných hmotných tovarov ich kupujúci doručí naspäť na vlastné náklady na adresu: Medňanská 517/11, 019 01 Ilava, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Vrátený tovar kupujúci doručí v pôvodnom neporušenom obale, bez známky použitia a nepoškodený. Kópiu daňového dokladu o kúpe stačí poslať emailom na podpora@jaroslavlachky.sk, prípadne poštou spolu s knihou. Tovar neposielajte na dobierku.
   
 • 4. Platba bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Platba bude vrátená bankovým prevodom na účet kupujúceho. V žiadnom prípade tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný kupujúcemu vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr než mu kupujúci dodá tovar a potvrdí prijatie opravného daňového dokladu.
   
 • 5. Po odstúpení od zmluvy bude znemožnený prístup do členskej sekcie súvisiacej s tovarom.
   
 • 6. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v ďalších prípadoch ustanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade chybného plnenia (článok VIII. VOP).
   
 • 7. Ako Predávajúci som oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia Vašich povinností z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, keď by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušeniu autorských práv a v ďalších prípadoch ustanovených zákonom. Ak by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 7 dní po splatnosti, Kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší. V prípade odstúpenia od zmluvy som oprávnený Vám okamžite zrušiť prístup do členské sekcie alebo do iného rozhrania, kde sa digitálny obsah nachádza.
   
 • 8. Ak je Vám spoločne s produktom poskytnutý darček (bonus), je darovacia zmluva medzi nami uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z Vašej strany bez uvedenia dôvodov, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinní mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.

VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

 

 • 1. Predávajúci ručí kupujúcemu pri vybraných produktoch a službách, zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí po dobu 14 dní od doručenia tovaru, ak nie je určené inak. Táto garancia sa vzťahuje len na tovar, pri ktorom je na webových stránkach uvedená garancia. V takomto prípade vám vrátim peniaze naspäť a to bez akýchkoľvek otázok a podmienok, pokiaľ by ste neboli spokojný s vybraným tovarom do 14 dní od jeho doručenia.
 •  
 • V takomto prípade ma prosím o uplatnenie záruky spokojnosti informujte elektronicky na podpora@jaroslavlachky.sk alebo písomne ​​na adresu uvedenú v úvode týchto VOP. V informáciách uveďte, že využívate právo v 14-dňovej záruky spokojnosti s garanciou odstúpiť od kúpnej zmluvy a priložte prosím aj doklad o kúpe tovaru (faktúru) a uveďte dátum nákupu, Vaše identifikačné údaje a údaj o tom, aký tovar ste zakúpili.

 

 • 2.    V prípade online produktov a služieb, ak kupujúcemu nebude doručený zakúpený tovar (napr. z dôvodu nedoručenia mailu, nefunkčného odkazu na stiahnutie tovaru, alebo nefunkčných zaslaných prihlasovacích údajov do členskej sekcie), alebo odkaz na stiahnutie tovaru (v prípade e-kníh) na jeho emailovú adresu do 5 dní od uhradenia objednávky, môže požiadať o reklamáciu tovaru.
 •  
 • Ak vám nebol digitálny obsah (resp. Pri online kurze alebo členstve prístupové údaje, pri eknihe email a odkaz na stiahnutie) dodaný v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv zložky "hromadná pošta" alebo „spam“. Pokiaľ ani tam produkt (prístupové údaje) nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odstavca.

 

 • 3.    Reklamačná doba 5 dní sa nevzťahuje na tovar v predpredaji, pri ktorom predávajúci presne a viditeľne stanoví pri objednávke dátum spustenia predaja alebo odoslania či doručenia tovaru. Od tohto dátumu začína plynúť reklamačná doba 5 dní podľa bodu II.4.
 •  
 • 4.    Kupujúci môže pred reklamáciou požadovať (e-mailom, telefonicky, osobne) bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny a ak to nie je neúmerné k povahe vady, môže uplatniť požiadavku na dodanie nového tovaru bez závad. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy (bod VI.) môže zákazník požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. 
 •  
 • 5. O reklamáciu môže kupujúci požiadať emailovou formou na adresu podpora@jaroslavlachky.sk s prehlásením, že tovar reklamuje. Ďalej priloží kópiu faktúry / daňového dokladu a uvedie dátum nákupu. Kupujúcemu bude emailom zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Zároveň ho mailom predávajúci informuje o prijatí reklamácie. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 •  
 • 6. Ak kupujúci už zaplatil za tovar, platba bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia emailu s požiadaním o reklamáciu. Platba bude vrátená bankovým prevodom na účet kupujúceho. V žiadnom prípade tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný kupujúcemu vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr než mu kupujúci dodá tovar a potvrdí prijatie opravného daňového dokladu.

 

 • 7. Po reklamácii tovaru bude znemožnený prístup do členskej sekcie súvisiacej s tovarom.
 •  
 • 8. V prípade e-kníh, prémium členstva a webinárov nie je možné reklamáciu uplatniť, ak bola e-kniha alebo webinár, či iné materiály v členstve doručené správne a kupujúci si ich mohol stiahnuť, skopírovať alebo inak uschovať. V prípade iných online produktov a služieb nie je možné reklamáciu uplatniť, ak predávajúci správne doručil prihlasovacie údaje do členskej sekcie (kde si kupujúci môže stiahnuť tovar) a/alebo objednaný tovar na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, a kupujúci si svojou nedbanlivosťou znemožnil prístup k tovaru (napr. stratou prístupových údajov do jeho emailovej schránky).
 •  
 • 9. Predávajúci nie je povinný uplatniť reklamáciu kupujúceho, ak preukáže, že kupujúci vedel o vade tovaru pred jeho prevzatím alebo si ju sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.
 •  
 • 10. Zrušenie online konzultácie/poradenstva. Po dohodnutí sa a uhradení online konzultácie je termín konzultácie záväzný! V prípade zmien alebo odvolania dohodnutej konzultácie, kontaktujte zákaznícku podporu.
 • Ak konzultáciu zrušíte 48 hod. pred dohodnutým termínom (vrátane), peniaze Vám radi vrátime.

  Peniaze za konzultácie zrušené na poslednú chvíľu (48 hodín a skôr pred termínom), nebude možne vrátiť. Ďakujeme za pochopenie!

IX.       Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

 

 • 1.    Ak máte k uzavretiu kúpnej zmluvy, jej plnenia či mojou činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma prosím na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese podpora@jaroslavlachky.sk
 •  
 • 2.    Podnikám na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.

X.      Zodpovednosť za obsah webu

 

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a tovary a služby môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

XI.      Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávkovom formulári pre zakúpenie tovaru sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Tieto údaje používame k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami. Vaše detailné osobné dáta i údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime Vaše osobné údaje a využívame súbory cookie si môžete prečítať na stránke https://jaroslavlachky.sk/ochrana-osobnych-udajov/.  

XII.       Záverečné ustanovenia

 

 • 1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúce.
 •  
 • 2. Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
   
 •  3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
   
 • 4. Všetky poskytované informácie slúžia výlučne na vzdelávacie účely. Za žiadne škody spôsobené nedbalým a chybným interpretovaním poskytovaných informácií nenesú ich autori žiadnu zodpovednosť. Každý je zodpovedný za svoje zdravie v plnej výške a všetky rozhodnutia sú vaše, preto za ne nesiete plnú zodpovednosť. Ako návštevník webovej stránky www.jaroslavlachky.sk preto súhlasíte, že za používanie poskytovaných informácií preberáte plnú osobnú zodpovednosť a činíte tak na vlastné riziko. Viac o informáciach, ktoré prezentujem na mojej stránke sa dočítate tu: https://jaroslavlachky.sk/moje-prehlasenie-o-poskytovanych-informaciach/.
   
 • 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.01.2020. Informácie sú poskytované prostredníctvom webových stránok www.jaroslavlachky.sk, prípadne ďalšími informačnými kanálmi, spravidla emailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.