Príď na celodňový workshop zameraný na POHYB - registrácia otvorená!

Ochrana a spracovanie osobných údajov

@jaroslavlachky

Mojim cieľom je ochrana Vašich osobných údajov a preto s nimi zaobchádzam podľa platnej legislatívy. Zaobchádzam s Vašimi osobnými údajmi podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je Jaroslav Lachký, miesto podnikania: Medňanská 517/11, 019 01 Ilava, IČO: 47 359 447, DIČ: 1085786746, zapísaný v Okresnom úrade Trenčín, číslo živnostenského registra: 330-20916, ktorý prevádzkuje webové stránky www.jaroslavlachky.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca. To znamená,  že určujem, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom aj ako dlho a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na email: podpora@jaroslavlachky.sk alebo na tel.čísle: +421 949 688 122. 

Ako získavam Vaše osobné údaje

V prípade, že ste odberateľom noviniek (newsletters), návštevníkom mojich webstránok, alebo mojim zákazníkom, zverujete mi svoje osobné údaje. Vaše kontaktné a osobné údaje získavam jedine na základe ich poskytnutia v rámci registračných a objednávkových formulárov na mojej webstránke. Poskytnutie týchto údajov je z vašej strany dobrovoľné.

Vaše osobné údaje budem spracovávať  len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Ešte pred začatím spracovania osobných údajov, si plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť. 

Aké osobné údaje spracovávam a pre aké účely

Ako Správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávam predovšetkým tieto osobné údaje:

meno a priezvisko
e-mailovú adresu
poštovú adresu
fakturačné údaje (Názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ)
prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe (telefónne číslo a iné)

Podľa toho, ako moje služby využívate, získam aj ďalšie údaje ako:

IP adresy
Súbory cookies (viac TU)
Prípadne iné online identifikátory 

Vaše osobné údaje spracovávam pre účely:

-Poskytovania služieb a plnenia zmluvy (napr. zaslanie a dodanie knihy či iného tovaru).

-Vedenia účtovníctva - ak ste mojími zákazníkmi, Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

-Marketingu - zasielaním noviniek (tzv. newsletters) a vašimi reakciami na moje emaily (klikanie na odkazy, čas otvárania emailov, atď.) viem zistiť niektoré vaše preferencie a záujmy o moje služby a produkty, alebo záujem o služby a produkty niekoho iného, ktorého práca sa mi páči a rád Vám ju odporučím. Vo všetkých prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily odomňa.

-Spracovávania výsledkov súťaží, promo akcií, dotazníkov, ankiet a pod.

-Zlepšenia webstránok - na základe informácií a spätnej väzby od Vás dokážem vylepšovať svoju webstránku.

Ako dlho spracovávam osobné údaje a ako môžete odvolať svoj súhlas

Ak ste mojim zákazníkom a využívate niektorú z platených služieb alebo produktov, Vaše osobné údaje spracovávam po dobu 10 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste mojim zákazníkom a nevyužili ste žiadnu z mojich platených služieb, zasielam Vám novinky len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. Súhlas ste v tomto prípade prejavili napr. záujmom o odber noviniek, stiahnutím elektronických kníh alebo registráciou sa na mnou organizovanom webinári.

Tento súhlas môžete odvolať kedykoľvek napísaním na môj e-mail: podpora@jaroslavlachky.sk. Zasielanie emailov môžete dočasne prerušiť alebo úplne ukončiť kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou každého mnou zasielaného e-mailu.

Týmto Vašim odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré mi ukladá zákon alebo iný právny predpis.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov v maximálnej možnej miere je zabezpečená pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Vaše osobné údaje chránim, ako keby boli moje vlastné. Prijal som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám:

K vašim osobným údajom mám prístup iba ja, ako Správca osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávam iba ja, prípadne oprávnené osoby, ktoré boli poučené ako nakladať s osobnými údajmi. Nikdy neposkytujem, nepredávam ani nevymieňam Vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie mojich služieb pre Vás.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich Platforiem a služieb:

Mioweb - aplikácia pre komunikáciu a web.

SmartEmailing - email marketing.

Facebook - FB pixel.

Google - Google Analytics Sourcery.

Simpleshop - aplikácia pre komunikáciu a fakturáciu

FAPI - aplikácia pre komunikáciu a fakturáciu

GoPay - platobná brána.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či služby, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania údajov. V takomto prípade budem na spracovateľa klásť vysoké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania údajov.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že JA, aj mojí zamestnanci alebo spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, keďže ich zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Cookies

O cookies a ich používaní sa dočítate všetko TU.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: podpora@jaroslavlachky.sk.

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

Právo na informácie (ktoré je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov).
Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
Právo svoje osobné údaje upraviť alebo doplniť (ak sa u Vás niečo zmení alebo sú akékoľvek Vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov).
Právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov (môžete ho využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu). Obmedziť môžete napr. rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
Právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov.
Právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov.
Právo na prístup k svojim osobným údajom (v lehote 30 dní po vašej výzve vás budem informovať, aké vaše osobné údaje spracovávam a na aké účely).
V určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov.
Právo „byť zabudnutý“, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak mi ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť (v takom prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní. V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu Vás budem informovať na e-mail).
Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem však veľmi rád, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohol niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 02.01.2020.